REGULAMIN

WARUNKI I ZASADY

SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.MODEX.COM.PL

 

Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl działający pod adresem http://www.sklep.modex.com.pl jest platformą prowadzoną przez:

 

Przedsiębiorstwo "MODEX OIL" Łucja Strzelecka

Fax: (55) 261 43 01
E-mail: sklep@modex.com.pl

ul. Sztumska 9
82-500 Kwidzyn

Tel.: (55) 261 43 00

zwane dalej Sklep internetowy sklep.modex.com.pl

Regulamin Sklepu Modex Oil.


1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym https://sklep.modex.com.pl, który prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Modex Oil Łucja Strzelecka w spadku z siedzibą w Kwidzynie , 82-500, Żwirowa 23.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Sprzedający -  Przedsiębiorstwo Modex Oil Łucja Strzelecka w spadku NIP 5811412928;


2. Kupujący lub Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów, dokonująca zakupów w sklepie internetowym na podstawie złożonego przez siebie zamówienia;

3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego po adresem https://sklep.modex.com.pl;

4. Produkt - każdy towar przeznaczony do sprzedaży z oznaczoną Ceną znajdujący się w ofercie Sklepu;

5. Cena - wyrażona w polskich złotych cena sprzedaży Produktu. Cena podawana jest przez Sklep w wartościach netto i brutto (podwyższona o należny podatek VAT według obowiązujących stawek wynikających z przepisów podatkowych w dniu powstania obowiązku podatkowego);

6. Koszty dostawy - wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu do Kupującego lub innego wskazanego przez niego miejsca; koszty te, w wysokości podawanej przez Sklep, obciążają bezpośrednio Kupującego;

7. Miejsce dostawy - wskazany przez Kupującego adres, do którego ma być dostarczony Produkt, położony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

8. Zamówienie - wyrażony przez Kupującego zamiar dokonania zakupu Produktu po Cenie określonej przez Sklep; Zamówienie złożone przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 i art. 661 § 1 kodeksu cywilnego;

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2020, poz. 344 t.j. ze zm.).

 

3. Sklep internetowy https://sklep.modex.com.pl zajmuje się sprzedażą produktów dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz dla klientów detalicznych.

4. Asortyment sklepu internetowego Modex Oil to szeroka oferta produktów olejowych, smarnych i produktów specjalistycznych marki Veco producenta środków smarnych.

5. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu Produktów oferowanych do sprzedaży, jak również określonych Cen sprzedaży, w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy, jednakże Sprzedający powinien powiadomić o tym Zamawiającego, który złożył już swoje zamówienie. Chwila zawarcia umowy to zgodne oświadczenie woli obu stron, z którego wynika decyzja o przeprowadzeniu transakcji kupna/sprzedaży, skutkiem czego jest przyjęcie zamówienia do realizacji, w tym obejmującego zamiany o których został powiadomiony Kupujący. Powyższe zmiany wówczas nie mogą być podstawą do roszczeń wobec Sprzedającego. W każdym przypadku Możliwość zmiany Produktów i Cen nie może dotyczyć Zamówień, których realizacja została przez Sprzedającego już potwierdzona, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.

6. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania Zamówień przez Kupujących i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

7. W celu korzystania ze strony internetowej Sklepu Kupujący powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych i wyświetlanie dokumentów HTML oraz dostęp do sieci Internet.

8. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu. Złożenie zamówienia przez Kupującego w oparciu o podane przez siebie dane jest jednocześnie potwierdzeniem ich prawdziwości i aktualności.

9. Przy składaniu zamówień oraz prowadzeniu innej korespondencji poprzez stronę internetową Sklepu obowiązuje zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym, w tym wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających prawa osób trzecich.

10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.modex.com.pl.

§ 1

Składanie zamówień, płatności.

1. Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty lub odebraniem za pobraniem.

2. Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

3. Sprzedający umożliwia sprawdzenie towaru oraz odbiór osobisty w siedzibie firmy: 82-500 Kwidzyn, ul. Żwirowa 23 w godzinach 8-16.

4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie https://sklep.modex.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wyprodukowane na rynek polski.

5. Zamówienia należy składać poprzez stronę internetową https://sklep.modex.com.pl za pomocą specjalnego formularza.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia. Możliwe jest również potwierdzenie telefoniczne. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów towar musi zostać wyprodukowany. Produkcja zajmuje od 2 do 5 dni roboczych. Kupujący jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Po złożeniu Zamówienia Kupujący niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, otrzyma e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego do realizacji lub w tym celu nastąpi kontakt telefoniczny.

9. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy Sprzedaży na warunkach określonych w e-mailu.

10. Brak potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia do realizacji jest równoznaczny z odmową sprzedaży Produktu i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

11. Sprzedający zastrzega sobie, przed przyjęciem Zamówienia do realizacji, możliwość zwrócenia się do Kupującego o przesłanie dodatkowych informacji.

12. Sprzedający może odmówić przyjęcia zamówienia do realizacji gdy przekazane mu przez Kupującego dane są niepełne lub nasuwają wątpliwości co do ich wiarygodności bądź występują z nim trudności w nawiązaniu kontaktu.

13. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu procesu rozpoczęcia jego realizacji. Kupujący może wycofać złożone zamówienie telefonicznie pod nr 55 2614300 bądź drogą e-mailową za zgodą Sprzedającego.

14. Kupujący może wybrać spośród następujących formy zapłaty należności:

1) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2) Płatność gotówką za pobraniem należności przez Przewoźnika przy odbiorze przesyłki.

3) Płatność przelewem bankowym przed dostawą (przedpłata) na rachunek Sprzedającego.

Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedającego w:

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

Nr. PLN PL 45 8300 0009 0004 7216 3000 0010.

podając nr zamówienia w tytule realizowanego przelewu.
Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Sprzedającego ( zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu przelewu).

Każdy Kupujący wybierający jako sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia dokonać przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego, przy czym przy obliczaniu tego terminu liczy się datę wpływu środków na konto Sprzedającego.
Termin dostawy jest liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

15. Zamówiony Produkt jest dostarczany Kupującemu wraz z dowodem sprzedaży (fakturą VAT).

16. Z chwilą wydania produktu Przewoźnikowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

17. Produkt przechodzi na własność Kupującego z chwilą dokonania całkowitej zapłaty.

§ 2

Pakowanie i dostawa.

1. Dostawa Produktu następuje za pośrednictwem Przewoźnika (kuriera) w terminie określonym, w regulaminie przewoźnika DHL.

2. Koszt dostawy zależy od wagi zakupionych towarów, sposobu wysyłki (kurier) oraz formy płatności (przedpłata).

3. Sprzedający nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.

4. Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić przewoźnikowi, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie Sprzedającemu wszelkich wad.
Koszt dostawy:

Zgodnie z aktualnym cennikiem: kurierskim.

§ 3

Gwarancja jakości, reklamacje


1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Sklep występuje jako producent Produktów i gwarantem jakości Produktów jest producent.

2. W przypadku reklamacji, wadliwy towar należy odesłać na adres korespondencyjny Sklepu. Do reklamacji należy dołączyć otrzymaną fakturę wraz z opisem przyczyny zwrotu. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, jeśli tylko będzie to możliwe. W przeciwnym wypadku Sklep zwróci nabywcy zapłaconą przez niego cenę towaru lub zaoferuje inny dostępny w Sklepie produkt.

3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 § 4

Zasady zwrotu zakupionych produktów


1. Klientowi będącemu konsumentem według obowiązujących przepisów prawa przysługuje prawo zwrotu zakupionych Produktów bez podania przyczyny zwrotu.

2. Termin zwrotu wynosi 14 dni od daty dostawy Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Po otrzymaniu zwrotu produktu i oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający niezwłocznie wystawia fakturę VAT korektę, którą przekazuje Kupującemu, a następnie, w ciągu 3 dni od otrzymania podpisanej faktury korekty, zwraca wpłaconą wcześniej należność.

6. Koszty zwrotu produktu dokonanego w trybie niniejszego paragrafu obciążają Kupującego.

7. Zwrotowi nie podlega towar, który zostały przez Sprzedawcę przygotowany na indywidualne zamówienie Klienta oraz jeżeli jest On zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

§ 5

Poufność i ochrona prywatności.

1. Sklep  https://sklep.modex.com.pl  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem informacji technicznych oraz innych danych znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.

2. Wszelkie dane uzyskane od Kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy Klient ma prawo do ich wglądu.

§ 6

Postanowienia końcowe.

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie mogą naruszać praw Kupujących wynikających z Zamówień przyjętych wcześniej do realizacji.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Ewentualne spory winny być rozwiązywane w sposób ugodowy, zaś w przypadku niemożności zawarcia porozumienia będą kierowane do sądu właściwego miejscowo dla siedziby Sklepu.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego


1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.modex.pl

2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz adinistrmatorem danych osobowych Klientów - osób fizycznych - i użytkowników, których dane dotyczą jest firma: Przedsiębiorstwo Modex Oil w spadku z siedzibą w Kwidzynie 82-500, ul. Żwirowa 23 telefon: 556464697 adres e-mail: veco@modex.com.pl  zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających jego Sklep Internetowy.


§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.

2. Cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

a) rejestracja konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) składanie zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna - niezbędne do wykonania umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3. Przy składaniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, kraj, ulica, numer domu/mieszkania;

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

4. Przedsiębiorcy podają dane powyższe oraz dodatkowo:

a) Nazwę firmy Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

5. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być również pobierane dodatkowe informacje, w tym: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, domena, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

6. Od Klientów mogą być również pobierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach wykonywanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, umożliwiający lepsze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane również, niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności, między innymi: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeśli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

8. Dane osobowe zbierane przez Administratora są mu dobrowolnie podawane, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy także świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w sytuacji składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta, uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia.

§ 2 Komu możemy przekazywać Twoje dane oraz jaki czas są przechowywane

1. Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług Administratora, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych - podmioty przetwarzające - lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania – administratorzy.

2. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora do chwili, gdy zgoda zostanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

b) W sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, ile jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.

3. Dane osobowe nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów oraz do administrowania Sklepem Internetowym.

4. W przypadku skierowania do Administratora żądania udostępnia danych, udostępni on dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Pliki cookies oraz adresy IP

1. Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. Pliki te zapisywane są przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Pliki cookies zwykle zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą te pliki.

2. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies

a) Cookies sesyjne - po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów;

b) Cookies trwałe - są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych oraz żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. Mechanizm plików cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Blokowanie plików cookies może wpłynąć, na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

4. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP jest to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych i udoskonalaniu Sklepu Internetowego.

§ 4 Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotycza

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa zasadniczo na przetwarzanie wykonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta Sklepu Internetowego, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które mogą być jedynie świadczone za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego.

b) Rezygnacja z otrzymywania wiadomości handlowych dotyczących produktów lub usług, wysłana poprzez e-mail, będzie sprzeciwem Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł ten sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych, prawo do bycia zapomnianym - podstawa prawna art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do wysłania żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Klient ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeśli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w których były przetwarzane;

b. Klient wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane Klienta były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach handlowych czy marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować, niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania ich na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna art. 18 RODO.

a) Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych. Zgłoszenie takiego żądania uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych tym żądaniem.

b) Klient Sklepu Internetowego ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących sytuacjach:

a. przy niezgodności swoich danych osobowych, wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia poprawności tych danych;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Klient nie żąda usunięcia ich lecz ograniczenia ich wykorzystywania;

c. gdy dane osobowe Klienta przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ze względu na szczególną sytuację, ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane Klienta.

5. Prawo dostępu do danych, podstawa prawna art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli tak, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania i odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo do otrzymania swoich danych, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient Sklepu Internetowego ma także prawo żądać, by wskazane jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to możliwe technicznie. W tej sytuacji Administrator prześle takie dane Klienta w formacie pliku CSV, który jest formatem powszechnie używanym.

8. W przypadku żądania przez Klienta spełnienia jego powyższych praw, Administrator ma prawo spełnić je lub odmówić mu, a uczyni to niezwłocznie.

9. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania oraz wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych wysyłając zapytanie na adres poczty elektronicznej Administratora.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zabezpieczenie Danych Osobowych

1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego i w tym celu:

a) stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

b) stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) zapewnia Klientom Sklepu Internetowego bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych.

2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych osobowych, w tym także dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy, należy zgłaszać Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: veco@modex.com.pl 

§ 6 Postanowienia końcowe


1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.