REGULAMIN

WARUNKI I ZASADY

SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SKLEP.MODEX.COM.PL

 

Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl działający pod adresem http://www.sklep.modex.com.pl jest platformą prowadzoną przez:

 

Przedsiębiorstwo "MODEX OIL" Łucja Strzelecka

ul. Sztumska 9
82-500 Kwidzyn

Tel.: (55) 261 43 00
Fax: (55) 261 43 01
E-mail: sklep@modex.com.pl

 

zwane dalej Sklep internetowy sklep.modex.com.pl

 

 

§ 1. Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.sklep.modex.com.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji ?DODAJ DO KOSZYKA? , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
 2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym sklep.modex.com.pl.
 3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
  • zamawiany towar;
  • adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz opcjonalnie niezbędne dane do wystawienie faktury VAT;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności;
 4. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana niezwłocznie tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sklepu Internetowego sklep.modex.com.pl.
 5. Realizacja zamówienia może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez dostawcę świadczącego usługi pocztowe/kurierskie itp.
 6. Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 7. Jeśli w Magazynie Sklepu Internetowego sklep.modex.com.pl zabraknie zamawianego produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie niezbędnych materiałów od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.
 9. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie Sklepu Internetowego sklep.modex.com.pl oraz braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry ? Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia lub wniosku o zwrot Klienta.


§ 2. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www. sklep.modex.com.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego sklep.modex.com.pl, za pośrednictwem Internetu;
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego sklep.modex.com.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  • zawierają podatek VAT oraz podatek akcyzowy (gdy należny) i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
  • nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego sklep.modex.com.plw chwili składania zamówienia przez Klienta;
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.sklep.modex.com.pl , po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności;
 5. Sklep Internetowy sklep.modex.com.plzastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w Sklepie internetowym sklep.modex.com.plnie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.


§ 3. Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu wysłania zamówienia do Klienta.
 2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta sklep.modex.com.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@modex.com.pllub bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.modex.com.pl.
 3. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy zamówienia pocztą lub za pośrednictwem kuriera, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 

§ 4. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski w systemie wysyłkowym można dokonać:
  • za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Realizacja zamówienia:
  • realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy
  • potwierdzenia poprawnego dokonania płatności.

 

§ 5. Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienia Sklepu Internetowego sklep.modex.com.plrealizowane są maksymalnie w 7 dni roboczych od dnia skompletowania i przygotowania do wysyłki zamówionego towaru.
 2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy lub w inny indywidualnie uzgodniony sposób.

 

§ 6. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 1. Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;
 2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji;
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta ? Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane:
  • kontaktując się za pośrednictwem strony sklepu z Działem Obsługi Klienta
  • samodzielnie anulując zamówienie na stronie sklep.modex.com.pl.
 2. Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym sklep.modex.com.pltowar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia.
 3. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru, na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jeżeli w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar. Konieczne jest złożenie oświadczenia zwrotu.
 4. Rezygnacji, zgodnie z pkt 3 powyżej, można dokonać z całości lub jego części, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w § 10 Regulaminu:
  • po odebraniu przesyłki dostarczonej Kurierem. Wówczas zamówienie należy odesłać na adres MODEX-OIL Żwirowa 23; 82-500 Kwidzyn (z dopiskiem ?sklep internetowy) w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki;
 5. W przypadku zwrotu zamówienia Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl:
  • zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od dnia odebrania przesyłki jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry;
  • przyjmie zwrot, gdy zostanie on odesłany, na adres MODEX-OIL ul.Żwirowa 23; 82-500 Kwidzyn.
  • nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

 

§ 8. Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym sklep.modex.com.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym sklep.modex.com.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego sklep.modex.com.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego sklep.modex.com.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego sklep.modex.com.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.
 3. W zależności od partii produkcyjnej, kolory i wzory opakowań towarów oraz etykiet identyfikacyjnych mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciu.
 4. Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym sklep.modex.com.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym sklep.modex.com.pl.
 6. Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) ? ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 7. Ceny podane w Sklepie Internetowym sklep.modex.com.pl są ważne tylko dla zamówień w nim składanych.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 9. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.04 kwiecień 2011.
 11. Sklep Internetowy sklep.modex.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.sklep.modex.com.pl . Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.